YÜKLENİYOR...
ULU KOZAYA BAŞVUR

SSSSIK SORULAN SORULAR

1
Bu programa kimler başvurabilir?
TUBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı’na teknoloji ve yenilik odaklı girişim faaliyetinde bulunan aday, teknogirişim sermaye desteği çağrısında belirtilen ve ek olarak aşağıda yazılan niteliklerden en az birini taşıyan kişiler başvurabilir.

- Örgün öğretim veren üniversitelerin lisans programı son sınıf öğrencisi olmak (Başvurudan sonra 1 yıl içerisinde mezun olabilecek durumda olmak)
- Lisansüstü öğrencisi olmak
- Örgün öğretim veren üniversitelerin lisans programlarından, geriye dönük en fazla 10 yıl içinde mezun olmuş olmak
2
Başvuru sürecinde hangi belgeler isteniyor?
İş Fikri ile eğitim sürecine kabul edilen kişiler;

-Lisansüstü ve lisans son sınıf öğrencilerinin okullarından aldıkları Öğrenci Belgesi
- Başvuru sahiplerinin mezun oldukları okul diplomaları ve mezuniyet belgeleri
- ULUKOZA BİGG sürecine dahil olan herkes TÜBİTAK taahhütnamesini doldurarak imzalamalı ve ULUKOZA’ya teslim etmeleri gerekmektedir. Taahhütnamede yer alacak iş fikri numarası BİGG ULUKOZA ekibi tarafından katılımcılara verilecektir.
- Taahhütnameyi indirmek için tıklayınız ve diğer maddeler aynı şekilde kalacak.
3
İş Fikri’nin belirli bir alanı var mı? Ne tür iş fikirleri başvurabilir?
Teknoloji ve Yenilik odaklı girişim faaliyetleri içeren iş fikirleri başvurabilirler.
4
ULUKOZA’ya başvurmadan TÜBİTAK’a iş planımla başvurabilir miyim?
Hayır. İş fikriniz ile öncelikle ULUKOZA’ya başvurmanız gerekmektedir. Uygulayıcı kuruluşlar iş planlarını değerlendirerek TÜBİTAK’a başarılı bulduklarını ileteceklerdir.
5
Birden fazla uygulayıcı kuruluş ile çalışabilir miyim?
Birden fazla Uygulayıcı Kuruluşa iş fikriniz ile başvurabilirsiniz. Ancak sadece bir yerden hizmet alabilir ve aynı Uygulayıcı Kuruluş üzerinden iş planınız TÜBİTAK’a iletilecektir.
6
Destek süresi ne kadardır?
TÜBİTAK destek süresi iş planlarına göre değişiklik gösterecektir. Azami limit 18 aydır.
7
Destek bütçesi ne kadardır?
Kısmı TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği iş planı başına bütçesi azami 150.000 TL.’dir. iş planı bütçesi %100 hibe şeklinde en fazla 110.000 TL., sermaye desteği ise 40.000 TL.’dir.
8
İş Planı içerisinde TÜBİTAK tarafından desteklenecek kalemler nelerdir?
a) Personel giderleri,
b) Seyahat giderleri,
c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
d) Malzeme ve sarf giderleri,
e) Yurtiçi ve yurtdışı hizmet alım giderleri,
9
İş Planı dahilinde hangi kalemler TÜBİTAK tarafından desteklenmeyecektir?
İş Planı dahilinde hangi kalemler TÜBİTAK tarafından desteklenmeyecektir?
a) Katma değer vergisi,
b) Yüksek öğretim kurumlarında görevli öğretim elemanları hariç, kuruluş ortaklarının kuruluş/firma dışında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (a) veya (c) bendine tabi olması durumunda, söz konusu kuruluş ortaklarının projedeki çalışmalarına karşılığı olan personel giderleri,
c) Her türlü kar, fırsat maliyeti, sermaye kullanım maliyeti,
d) Amortismanlar, depozitolar, avans ödemeleri, sözleşme masrafları,
e) Dağıtım, pazarlama ve reklâm giderleri,
f) Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret ve marka tescil giderleri,
g) Huzur hakkı, murahhas azaya ödenen üyelik ücretleri, brüt ücretin yanında teşvik, motivasyon, vb. prim giderleri,
h) Personele nakdi ya da ayni olarak verilen yemek, servis ulaşım giderleri ve sosyal yardımlar,
i) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında kuruluş ortaklarına ait sigorta primleri,
j) Şehir içi nakliye giderleri (gümrüklerden ve limanlardan yapılan nakliye hariç), kargo ve posta giderleri,
k) Seyahatlerde araç kiralama ve seyahatlerde kullanılan yakıt giderleri,
l) Teknolojik doğrulama faaliyetleri ile ilintili olmayan üretime yönelik altyapı yatırımı ağırlıklı giderler,
m) Vergi mevzuatında kabul edilmeyen giderler,
n) İnşaat ve tesisat giderleri,
o) CE (test giderleri hariç) ve kalite belgelendirme giderleri.
p) AGY112, AGY312 doküman hazırlama veya hazırlatma giderleri, muhasebe, sekreterlik vb. idari giderleri,
r) Fotokopi makinesi, projeksiyon cihazı gibi büro makineleri, büro mefruşatı ve kırtasiye malzemeleri,
s) Isıtma, aydınlatma ve üretimde sarf edilen enerji masrafları, su giderleri,
t) Telefon, faks, haberleşme, internet kullanım maliyetleri,
u) Ofis, depo, stand kira giderleri,
v) Konaklama giderleri.
10
İş Planı değerlendirilmesinde nelere dikkat edilecektir?
İş Planlarının değerlendirme sürecinde TÜBİTAK ve Uygulayıcı Kuruluşun 3 farklı değerlendirme kriteri vardır. Bu kriterler:
İş Planının teknoloji düzeyi ve yenilikçilik yönü
İş Planının uygunluğu ve yapılabilirliği
İş Planının ticarileşme potansiyeli
11
Uygulayıcı Kuruluşa birden fazla iş fikri başvurusunda bulunabilir miyiz?
UÜ-TTO’ya en fazla iki iş fikri başvurusu ile başvurabilirsiniz. Ancak iş fikirlerinizden birisi için hizmet alabilirsiniz.
12
Herhangi bir şirketin ortaklık yapısında bulunan kişiler programa başvurabilirler mi?
Herhangi bir şirketin ortaklık yapısında bulunan kişiler programa başvuramazlar.
13
Kamu veya bir firmada çalışan kişiler bu programa başvurabilirler mi?
Evet, başvurabilirler. Akademisyen hariç şirket kuracak devlet memurları memurluktan istifa etmelidir.